Jak zakwalifikować się do projektu?

Kto może skorzystać z projektu?

  • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w szpitalu
  • osoby, które posiadają skalę Barthel na poziomie 40-65 pkt.
  • osoby w wieku pow. 65 r.ż. będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do dziennego domu opieki medycznej
  • osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym;

Tryb kwalifikowania pacjentów „Przyjazny DDom”:

  • bezpośrednio po wypisie ze szpitala *
  • do 12 miesięcy od daty wypisu ze szpitala *

*o wypełnienie skierowania proszę poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu (POZ) lub lekarz z oddziału szpitalnego – oryginał skierowania do pobrania w rejestracji Przychodni NZOZ Pro-Med Bytom ul. Chorzowska 14 lub poniżej:

Skierowanie DDOM

 

Kompletne skierowanie wraz z kopią wypisu ze szpitala zostanie umieszczone w kolejce oczekujących pacjentów „Przyjazny DDom”. Weryfikację skierowań przeprowadzi zespół terapeutyczny. Informacja dotycząca zweryfikowanego skierowania  zostanie przekazana pacjentowi droga telefoniczną.

Osoby, które nie mogą skorzystać z programu „PrzyjaznyDDom”:

1) osoby, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  • opieka paliatywna
  • rehabilitacja lecznicza w warunkach ośrodka lub dziennego oddziału oraz w warunkach stacjonarnych
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2) osoby, które nie nie były w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

3) osoby, które nie spełniają kryterii wg skali Barthela ( tj. 40-65 pkt)